Beleid

Sinds kort worden diverse initiatieven genomen om de omschakeling naar meer milieuvriendelijke voertuigen te bevorderen. Vaak kaderen die in de Europese richtlijn ‘Clean power for transport’, die eind 2014 werd gepubliceerd. In Vlaanderen werd eind 2015 een actieplan goedgekeurd om de doorbraak van deze voertuigen te ondersteunen. Begin 2016  werd het besluit goedgekeurd voor de uitrol van infrastructuur ten behoeve van elektrische voertuigen.

pdf bestandActieplan Clean Power for Transport (6.43 MB)

pdf bestandBesluit ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen.pdf (504 kB)

Jaarlijks wordt aan de Vlaamse Regering gerapporteerd over de vorderingen van het actieplan. Er werden reeds 2 jaarrapporten gepubliceerd in 2016 en 2017. Deze bevatten naast resultaten ook een aantal mogelijke bijsturingen/aanvullingen.

pdf bestandJaarrapport 2016 Clean Power for Transport (975 kB)

zip bestandJaarrapport 2017 Clean Power for Transport.zip (7.07 MB)

Om steden en gemeenten te informeren over het huidige beleid rond oplaadpunten en de openbare dienstverplichting uit bovengenoemd besluit werd een brochure opgemaakt. Die brochure wil ook de elementen aanreiken om een onderbouwde keuze te maken indien de gemeente zelf een aanbesteding voor oplaadpalen wensen uit te schrijven. Verder bouwend op de brochure werd ook een volledige gids voor elektrisch rijden voor lokale overheden opgemaakt.

pdf bestandBrochure oplaadpunten in steden en gemeenten - welke mogelijkheden zijn er.pdf (3.51 MB)

pdf bestandGids elektrisch rijden voor lokale overheden.pdf (4.9 MB)

Naast de directe financiële stimuli en de laadinfrastructuur, is er ook nood aan flankerend beleid. Dit beleid helpt om de omslag zichtbaar te maken en een draagvlak te creëren; en maakt Vlaanderen klaar om op langere termijn de volledige overstap te maken. Hiertoe is overleg nodig met stakeholders, moet ondersteunend gewerkt en breed gecommuniceerd worden en zullen in 2017 pilootprojecten worden uitgerold.

Het actieplan vertrekt vanuit de vaststelling dat elektriciteit momenteel de beste perspectieven biedt in de zoektocht naar een koolstofarme en milieuvriendelijke mobiliteit tegen 2050, zeker in combinatie met hernieuwbare energiebronnen.

Aardgas (liefst onder vorm van biogas) kan er in tussentijd mee voor zorgen dat de vloot snel milieuvriendelijker wordt en is ook makkelijker toepasbaar voor grotere voer- en vaartuigen (vrachtwagens, schepen, …). Voertuigen met brandstofcellen hebben in theorie en op termijn een aantal voordelen van batterij elektrische voertuigen, maar dan zonder de beperkte actieradius of lange laadtijd.

In de praktijk moet de technologie goedkoper worden en is het van belang dat de waterstof op een milieuvriendelijke manier kan worden aangemaakt. Het actieplan is in de eerste plaats gericht op een doorbraak voor elektrische voertuigen (m.i.v. voertuigen met brandstofcellen) en biedt daarnaast kansen aan voer- en vaartuigen op aardgas.

Het actieplan bevat een aantal concrete doelstellingen voor 2020.

 

2020

Batterij elektrische wagens

60500

Plug-in hybride wagens

13600

CNG-wagens

41000

 

 

Laadpunten

7400

CNG-tankstations

300

Waterstof-tankstations

20

De belangrijkste maatregelen beogen een stimulering van de markt van milieuvriendelijke voertuigen en de snelle uitbouw van de benodigde infrastructuur. Om hierin vooruit te gaan en een significante uitrol van laad- en tankinfrastructuur op gang te krijgen, zijn actieve stimulansen nodig. De acties zijn er dan ook o.m. op gericht om de vastgestelde drempels, zoals de hoge aankoopprijs, de beperkte laadinfrastructuur en de beperkte kennis over ‘clean power’ weg te nemen.

Heel concreet is al afgesproken om vanaf begin 2016

  • een aankooppremie van maximaal 5000 euro te voorzien voor zero-emissiewagens
  • geen belasting op inverkeerstelling meer te heffen voor deze wagens
  • geen jaarlijkse verkeersbelasting meer te heffen voor deze wagens
  • een basisinfrastructuur van 5000 elektrische laadpunten uit te bouwen tegen 2020
  • eigenaars van elektrische wagens de kans te geven om een laadpaal aan te vragen onder bepaalde voorwaarden
  • een databank op te bouwen waarin alle laadpunten worden opgenomen

Ook buiten de Vlaamse overheid zijn bijkomende stimulansen voorzien voor sommige milieuvriendelijke voertuigen:

  • elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers komen in aanmerking voor een belastingsvermindering van 15% in de personenbelasting
  • vennootschappen kunnen de aankoop van een elektrische auto voor 120% aftrekken van hun belastingen. Dit geldt ook voor de aankoop van een laadpaal