Projectsubsidie

Praktisch

Van 23 tot 27 september 2019 kan je een projectaanvraag indienen via het aanvraagformulier.

Inhoudelijk wordt ingezet op vijf thema's:

Thema 1: laadinfrastructuur voor de elektrificatie van de voertuigvloot bij bedrijven en  organisaties 

Net als in 2018 mikken we hiermee vooral op bedrijven die (een deel van) hun vloot willen elektrificeren en daartoe zelf laadinfrastructuur plaatsen. Het kan hierbij over normaal of snel laden van wagens gaan of over het laden van andere voertuigen, zoals e-bikes. Voor het eerste kan aansluiting gevonden worden bij al bestaande overkoepelende projecten ‘Platform elektrische bedrijfswagens’ en ‘One stop shop elektrische bedrijfswagens’.

Thema 2: laadinfrastructuur op grote parkings buiten het publieke domein

Net als in 2016 mikken we op het uitrollen van laadinfrastructuur buiten het publiek domein die bij voorkeur publiek toegankelijk is. We denken daarbij bv. aan parkings van toeristische trekpleisters, winkelcentra, horeca, ziekenhuizen, scholen, bedrijven, … die in de toekomst ook zullen moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Europese EPBD-richtlijn. 

Thema 3: laadinfrastructuur voor elektrische deelwagens en taxi’s

Via het Europese project BENEFIC slagen we erin om snelladers uit te laten rollen op het Europese TEN-T kernnetwerk en in de Vlaamse Urban Node Antwerpen. Er is echter ook nood aan snelladers daarbuiten, zeker voor e-taxi’s en gedeelde mobiliteit, bv. in de centrumsteden buiten Antwerpen. Binnen dit thema past ook de uitrol van eigen laders van taxibedrijven en/of autodeelbedrijven.

Thema 4: gebruik van zero-emissie voertuigen voor stedelijke logistiek en voor thuisleveringen e-commerce

Net als in 2018 zoeken we naar projecten voor zero-emissie logistiek. De net ondertekende green deal ‘duurzame stedelijke logistiek’ kan een kader vormen. We mikken ook op initiatieven om thuisleveringen (met bestelwagens) te vergroenen.

Thema 5: integratie van e-mobility in buurtprojecten

Meer en meer ontstaan er buurtprojecten waarin gezamenlijk aan de energietransitie wordt gewerkt. We willen het geïntegreerd inbrengen van e-mobility (gedeelde voertuigen en laadinfra) in deze projecten ondersteunen.

 

De projectsteun kan worden aangewend voor de onderbouwing, de bijhorende begeleiding en de communicatie hierrond. Investeringssteun is er voor laadinfrastructuur (en de sturing ervan), voor lichte bijhorende infrastructuur (zoals stallingen) als het bv. over nieuwe elektrische tweewielers gaat en voor de voertuigen (enkel in thema 4 en 5). Een belangrijk aspect daarbij is ook het uitdragen en intern/extern communiceren van de aanpak.

De projecten worden beoordeeld op de globale aanpak en het ambitieniveau van de vergroening.  De ambities worden in het voorstel in concrete termen uitgewerkt en bv. uitgedrukt in een aandeel van het voertuigenpark dat wordt vervangen door zero-emissie alternatieven en concrete aantallen elektrische voertuigen. Er kan ook  een streefcijfer van % km afgelegd met zero-emissie voertuigen worden aangegeven.

Bij de projecten m.b.t. laadinfrastructuur wordt ook aangegeven in welke mate die slim wordt uitgebouwd (data, opvolgingssystemen, balancering, manier van slim aansluiten op het net).

Een beoordelingscommissie beoordeelt de projectdossiers en maakt een selectie. Dat gebeurt op basis van een aantal criteria:

  •  conformiteit met de in de oproep opgenomen bepalingen;
  •  inhoudelijke kwaliteit van het voorgestelde project;
  •  bijdrage aan de doelstellingen van het actieplan ‘Clean power for transport’;
  •  haalbaarheid en resultaatgerichtheid;
  •  innovatiepotentieel of oplossend vermogen;
  •  wijze van samenwerken tussen de stakeholders of met de doelgroep;
  •  kostprijs van het project;
  •  geografische spreiding en schaalgrootte;
  •  thematische klemtonen;
  •  levensvatbaarheid na afloop van de subsidiëring.

Voorlopig is er een bedrag van 500.000 euro te verdelen over de geselecteerde projecten. Dat wordt de komende maanden vermoedelijk verhoogd.  De geselecteerde projecten kunnen aan 80% gesubsidieerd worden voor projectwerking en onderbouwing, aan 20% voor investeringen voor (de plaatsing van) laadinfrastructuur en –enkel voor het thema 4 en 5- 20% van de catalogus- of aankoopprijs van voertuigen. Er is een plafond van 200.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 2 jaar. 

De aanvragers die subsidie krijgen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

Relevante documenten

doc bestandAanvraagformulier projectsubsidie.doc (368 kB)

docx bestandMinisterieel besluit projecten 2019 (43 kB)

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan ‘CPT' (152 kB)