Projectsubsidie

Praktisch

Van 24 september 2018 tot en met 5 oktober 2018 kan je een projectaanvraag voor 2018 indienen via het aanvraagformulier.


Inhoudelijk wordt ingezet op twee thema's:

Thema 1: zero-emissie voertuigvloten bij bedrijven, lokale besturen en organisaties m.i.v. de bijhorende laadinfrastructuur

Meer en meer bedrijven, besturen en andere organisaties overwegen om hun voertuigenpark drastisch te vergroenen en daarbij over te schakelen op zero-emissie voertuigen. Zij botsen daarbij nog op een aantal drempels, waaronder de nodige expertise om dit op een toekomstgerichte manier te doen.

Met deze call nodigen we iedereen uit om individueel of in groep (bv. op een bedrijventerrein) projecten in te dienen rond de elektrificatie (en dus vergroening) van het voertuigenpark. De steun heeft betrekking op het maken van een concreet plan van aanpak voor de vergroening van de vloot, voor de benodigde (slimme) laadinfrastructuur en voor de dagelijkse praktijk, waarbij de gebruiker wordt ontzorgd. Dat laatste kan bv. gaan over het bijkomend plaatsen van laadinfrastructuur bij de ev-rijder of het aanbieden van een slimme laadoplossingen.

De projectsteun kan worden aangewend voor de onderbouwing, de bijhorende begeleiding en de communicatie hierrond. Investeringssteun is er voor de laadinfrastructuur zelf, de sturing ervan alsook voor lichte bijhorende infrastructuur (bv. stallingen) als het over nieuwe elektrische tweewielers gaat. Een belangrijk aspect daarbij is ook het uitdragen en intern/extern communiceren van de aanpak.

 

De projecten worden beoordeeld op de globale aanpak, het ambitieniveau van de vergroening en op de mate waarin de laadinfrastructuur slim wordt uitgebouwd (data, opvolgingssystemen, balancering, manier van slim aansluiten op het net). De ambities worden uitgedrukt in aandeel van het voertuigenpark dat wordt vervangen door zero-emissie alternatieven en concrete aantallen elektrische voertuigen.  

 

Thema 2: gebruik van zero-emissie voertuigen voor stedelijke logistiek

Stedelijke logistiek omvat alle goederenvervoer met oorsprong of bestemming in de stad, zowel van of naar de ondernemers en publieke instellingen in de stad als naar de bewoner‐ consument.  Het is een noodzaak voor een bruisende stad om haar functies te vervullen, maar het goederenvervoer leidt ook tot geluidsoverlast, impact op het milieu , congestie, onveilige verkeerssituaties, … 

Vlaanderen zet dan ook in op milieuvriendelijke stedelijke logistiek. Hierbij worden het aantal afgelegde kilometers en verplaatsingen beperkt en worden voor de nodige verplaatsingen milieuvriendelijke oplossingen gebruikt.  Voor dit laatste biedt het gebruik van zero-emissievoertuigen enorme opportuniteiten gezien bij deze voertuigen de geluidsoverlast beperkt blijft en er geen plaatselijke emissies zijn van schadelijke stoffen voor milieu en gezondheid.  Bovendien zijn er allerlei zero-emissie alternatieven mogelijk, zodat voor de meeste goederenstromen (koude leveringen, postbedeling, voeding, …) een alternatief gevonden kan worden. 

De ondersteuning is bedoeld voor ondernemingen, overheden of andere organisaties die een project omtrent zero-emissie stedelijke logistiek opzetten.  Hierbij worden zero-emissie voertuigen ingezet om het goederenvervoer binnen een stad te doen. Dit kunnen elektrische bestelwagens, kleine elektrische vrachtwagens, lichte elektrische voertuigen (bv. Cargobikes), … of zelfs elektrische vaartuigen zijn. Binnen het project moet er voldoende zichtbaarheid gecreëerd worden opdat de mogelijkheden van een zero-emissie stedelijke logistiek kenbaar worden voor zowel de klanten als de distributeurs zelf. De ondersteuning kan ook aangewend worden om logistieke centra uit te rusten met de nodige laadinfrastructuur.

De projecten worden ook beoordeeld op het ambitieniveau, waarbij bv. een streefcijfer van % km afgelegd met zero-emissie goederenvervoer wordt aangegeven.

 

Een beoordelingscommissie beoordeelt de projectdossiers en maakt een selectie. Dat gebeurt op basis van een aantal criteria:

  •  conformiteit met de in de oproep opgenomen bepalingen;
  •  inhoudelijke kwaliteit van het voorgestelde project;
  •  bijdrage aan de doelstellingen van het actieplan ‘Clean power for transport’;
  •  haalbaarheid en resultaatgerichtheid;
  •  innovatiepotentieel of oplossend vermogen;
  •  wijze van samenwerken tussen de stakeholders of met de doelgroep;
  •  kostprijs van het project;
  •  geografische spreiding en schaalgrootte;
  •  thematische klemtonen;
  •  levensvatbaarheid na afloop van de subsidiëring.

Een maximumbedrag van 700.000 euro wordt verdeeld over de geselecteerde projecten. De geselecteerde projecten kunnen aan 80% gesubsidieerd worden voor projectwerking en onderbouwing, aan 20% voor investeringen voor de plaatsing van laadinfrastructuur en –enkel voor het thema 2 (stedelijke logistiek)- 20% van de aankoopprijs van voertuigen met een maximum van 10.000 euro. Er is een plafond van 150.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 2 jaar. 
De aanvragers die subsidie krijgen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

Relevante documenten

doc bestandAanvraagformulier_projectsubsidie_v6.doc (367 kB)

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan ‘CPT' (152 kB)

docx bestandMinisterieel besluit omtrent de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan ‘Clean power for transport’ (2018) (41 kB)